Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren hoe wij, volgens richtlijnen van de AVG wetgeving, met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door :

La bonne Image

Laagstraat 61a, 5121 ZD Rijen

info@labonneimage.nl

Wij verkrijgen persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. 

De volgende gegevens worden verwerkt door ons:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummers
 • IP-adres
 • Rekeningnummer
 • Inhoud van de communicatie
 • Organisatienaam

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Facturering
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Marketing
 • Het uitvoeren van het beheer van de website.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • Verbetering van onze diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kunnen we persoonsgegevens uitwisselen, dit om gebruik te kunnen maken van diensten van derden zoals IT-leveranciers van onze website en systemen. In het kader daarvan worden aan derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer we aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring genoemd zijn. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat we ons moet houden aan wettelijke bewaarplichten zoals de fiscale bewaarplicht. 

Beveiligen persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende maatregelen genomen zoals een SSL certificaat beveiliging op de website.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u ook onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Binnen 1 maand ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen.  Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

info@labonneimage.nl

Mocht u er met ons niet samen uit komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 24 mei 2018 

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen.  Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

TOP